Kam sa podela vyťažená zemina ? (Nekonečný príbeh...)

28.11.2011 12:52

 Žiadosť o sprístupnenie informácií -

miesto uloženia zeminy (AuPark)

2010.09.29

 

od:

 Spolok na podporu skraslovania Kosic spolok.kosice@gmail.com

dátum:

 29. septembra 2010 7:24

predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - miesto uloženia zeminy (AuPark) 2010.09.29.

   

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

           

        V súvislosti s výstavbou obchodno-zábavného centra Aupark Vás žiadam o sprístupnenie nasledujúcich informácií:

 

1. presnú identifikáciu miesta (resp. miest) uloženia vyťaženej zeminy

2. súhlasy dotknutých a povoľovacích orgánov na prevoz a uloženie zeminy

 

 

 

Forma vybavenia: 1. vyznačenie na satelitnom snímku alebo na mape

                                2. skenované dokumenty         

 

Spôsob vybavenia:  Zaslanie elektronickou poštou

Dátum a hodina podania žiadosti: 2010.09.29 07:25 hod

 

Žiadam Vás o elektronické potvrdenie prevzatia žiadosti. 

 

 

            Ďakujem za vybavenie, 

 

Žiadateľ: JUDr. Mgr. Ladislav ROVINSKÝ

Pokroku 7, 040 11  Košice

mobil: 0905384171, 

e mail: spolok.kosice@gmail.com

 

 

Miesto uloženia zeminy (AuPark) 2010.10.11 - "odpoveď"

(odpovieme po kolaudácii)

 

 

 

Opakovaná žiadosť o sprístupnenie informácií

(po kolaudácii) -

miesto uloženia zeminy (AuPark) 

2011.11.15

 

 

From: Karol Labaš [mailto:karol.labas@stonline.sk

Sent: Tuesday, November 15, 2011 6:43 PM
To: info@kosice.sk
Cc: Šnajdárová, Linda
Subject: Sprístupnenie informácií - žiadosť
Importance: High

 

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

           

        V súvislosti s výstavbou obchodno-zábavného centra Aupark Vás žiadam o sprístupnenie nasledujúcich informácií:

 

1. presnú identifikáciu miesta (resp. miest) uloženia vyťaženej zeminy

2. súhlasy dotknutých a povoľovacích orgánov na prevoz a uloženie zeminy

 

Forma vybavenia: 1. vyznačenie na satelitnom snímku alebo na mape

                               2. skenované dokumenty          

 

Spôsob vybavenia:  Zaslanie elektronickou poštou

Dátum a hodina podania žiadosti: 15.11.2011, 18:40 hod.

 

            Ďakujem za vybavenie, 

 

Žiadateľ: Ing. Karol Labaš  

e-mail: karol.labas@stonline.sk

Tel. 055/6338544

 

 

 

 

Miesto uloženia zeminy (AuPark) 2011.11.08 - "odpoveď"

(neodpovieme ani po kolaudácii)

 

 

 

MESTO KOŠICE

KANCELÁRIA PRIMÁTORA

referát styku s verejnosťou a médiami

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

 

 

 

 

Naše číslo: A/2011/21695

V Košiciach, 28.11.2011

Vybavuje: Zuzana Pancisynová

055 6419 401

 

R O Z H O D N U T I E

 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

 

n e v y h o v u j e m e

 

žiadosti o sprístupnenie informácie „V súvislosti s výstavbou obchodno-zábavného centra Aupark - presná identifikácia miesta (resp. miest) uloženia vyťaženej zeminy; súhlasy dotknutých a povoľovacích orgánov na prevoz a uloženie zeminy“, ktorú podal na Meste Košice Ing. Karol Labaš, Berlínska 2461/13, 040 13 Košice, dňa 16.11.2011.

 

Odôvodnenie

 

Mesto Košice nemá k dispozícii identifikáciu miesta uloženia vyťaženej zeminy. Zabezpečovala ju firma, ktorú mal zazmluvnenú v subdodávke zhotoviteľ stavby. Mesto Košice taktiež nedisponuje požadovanými dokladmi, pretože súvisia priamo s realizáciou stavby  resp. zmluvných prác (disponuje nimi zhotoviteľ).

 

Poučenie

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať písomné odvolanie do 15 dní od jeho doručenia podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení primátorovi mesta Košice prostredníctvom Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice.

                                                                                                               

 

 

                                                                                               Mgr. Zuzana Pancisynová

                                                                                             vecne príslušný zamestnanec

 

 

Rozhodnutie sa doručí:

 

Ing. Karol Labaš

Berlínska 2461/13

040 13 Košice

 

SKÚŠAME ĎALEJ :-)

 

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Ulica pokroku 7, 040 11 Košice

 

 

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

           

Dňa 29.10.2010 o 07:25 hod som Mestu Košice adresoval žiadosť:  „ V súvislosti s výstavbou obchodno-zábavného centra Aupark Vás žiadam o sprístupnenie nasledujúcich informácií:

1. presnú identifikáciu miesta (resp. miest) uloženia vyťaženej zeminy

2. súhlasy dotknutých a povoľovacích orgánov na prevoz a uloženie zeminy

Forma vybavenia: 1. vyznačenie na satelitnom snímku alebo na mape

                               2. skenované dokumenty         

Spôsob vybavenia:  Zaslanie elektronickou poštou

 

V odpovedi 07.10.2010 Mesto Košice uviedlo:

1.    „Dopravné trasy boli určené v stavebnom povolení podľa schváleného projektu organizácie výstavby.“

2.    „Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi je stavebník povinný doložiť v priebehu kolaudačného konania“

 

 

 

Ž i a d a m:

 

1.    Popis, prípadne nákres dopravných trás určených v stavebnom povolení podľa schváleného projektu organizácie výstavby.

2.    Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktorý bol stavebník povinný doložiť v priebehu kolaudačného konania

 

Forma vybavenia:  skenované dokumenty         

 

 

Dátum a hodina podania žiadosti: 2011.11.28 15:00 hod

 

Žiadam Vás o elektronické potvrdenie prevzatia žiadosti. 

 

Ďakujem za vybavenie, 

 

Žiadateľ: JUDr. Mgr. Ladislav ROVINSKÝ

Pokroku 7, 040 11  Košice

mobil: 0905384171, 

e mail: spolok.kosice@gmail.com

 

Medzihra

 

 

 

od:

 Pancisynová, Zuzana            Zuzana.Pancisynova@kosice.sk

adresátom::

 Spolok na podporu skraslovania Kosic
 

dátum:

 29. novembra 2011 9:55

predmet:

 RE:

odoslané z:

 kosice.sk

 

Dobrý deň p. Rovinský,

 

Potvrdzujem, že Vašu žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, som prevzala.

 

S pozdravom

 

Mgr. Zuzana Pancisynová

Referát styku s verejnosťou a médiami, Magistrát mesta Košice

055 6419 401

___________________________________________________________________________________

sme aj na Facebooku : https://www.facebook.com/groups/au.kosice/