Trať na Námestí osloboditeľov - krok za krokom

23.08.2012 10:52

 

1.) 04.04.2011
Stavebník – Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice, podal  dňa 04.04.2011 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:  „Rekonštrukcia električkovej trate, Námestie osloboditeľov, Košice
https://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Oznamenie_o_konani_nam_Osloboditelov.pdf
 
2.) 14.04.2011
Oznámenie o začatí stavebného konania KSK 14. apríla 2011 (zverejnené15. 04.2011)
Predložená projektová dokumentácia stavby rieši rekonštrukciu električkovej trate na Námestí  Osloboditeľov v úseku od Mojmírovej ul. až po Senný trh a na Južnej triede po ulicu Fejova  v Košiciach a to výmenou koľajového spodku a koľajového zvršku a realizáciu s tým súvisiacich stavebných objektov. Predpokladaný termín začatia stavby 18. jún 2011 a predpokladaný termín ukončenia stavby september 2011.
https://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Oznamenie_o_konani_nam_Osloboditelov.pdf
 
3.)31.05.2011
Stavebník (DPMK) 31.05.2011 oznámil tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu, že sa stavba, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,  nebude realizovať v predpokladanom termíne. Nové predpokladané obdobie  realizácie stavby je rok 2012.
https://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Rozhodnutie_o_zastaveni_konania.pdf 
 
04.04.2012 podal DPMK a.s.  žiadosť o stavebné povolenie aby 31.05.2012 zistil, že na to nemá ???
 
4.)07.06.2011
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania (KSK)  07.06.2011 (zverejnené14. 06.2011)
Stavebný úrad (KSK) listom  č. 2561/2011-RU16/16624 zo dňa 31.05.2011 vyzval stavebníka k doplneniu žiadosti o stavebné povolenie - preukázanie práva stavať predmetnú stavbu na dotknutých pozemkoch, po skončení doby podnájmu podľa podnájomnej zmluvy (§ 58 stavebného zákona), uzavretej medzi AUPARKOM KOŠICE, spol. s r.o., Prievozská 4, Bratislava a stavebníkom dňa 31.3.2011 doba podnájmu skončí 31.10.2011.
 https://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Rozhodnutie20110614.pdf
 
Mesto prenajalo pozemky pod električkovou traťou Auparku a DPMK bol podnájomníkom Auparku
 
5.) 08.09.2011
Rozhodnutie o zastavení konania 8. septembra 2011
Košický samosprávny kraj zastavil 8. septembra 2011 stavebné konanie o stavebné povolenie preto, že DPMK a.s. Košice nedoplnil žiadosť o doklad, ktorým by preukázal právo stavať predmetnú stavbu na dotknutých pozemkoch, po skončení doby podnájmu podľa podnájomnej zmluvy uzavretej medzi AUPARKOM KOŠICE, spol. s r.o., Prievozská 4, Bratislava a DPMK a.s. Košice.
 
Kto mal ten doklad, ktorým by preukázal DPMK a.s. právo stavať predmetnú stavbu na dotknutých pozemkoch, po skončení doby podnájmu vydať ? 


SME AJ NA FACEBOOKU  TU