Rekonštrukcia električkovej trate, Námestie osloboditeľov, Košice

22.08.2012 22:00

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

DOPRAVA - 15. apríla 2011

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od  miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu:

 „Rekonštrukcia električkovej trate, Námestie osloboditeľov, Košice“

Stručný opis:
Predložená projektová dokumentácia stavby rieši rekonštrukciu električkovej trate na Námestí Osloboditeľov v úseku od Mojmírovej ul. až po Senný trh a na Južnej triede po ulicu Fejova v Košiciach a to výmenou koľajového spodku a koľajového zvršku a realizáciu s tým súvisiacich stavebných objektov.
Stavebníkom je Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice

Kompletné oznámenie (formát PDF, 93 kB)

Z oznámenia:

 „ Predložená projektová dokumentácia stavby rieši rekonštrukciu električkovej trate na Námestí  Osloboditeľov v úseku od Mojmírovej ul. až po Senný trh a na Južnej triede po ulicu Fejova  v Košiciach a to výmenou koľajového spodku a koľajového zvršku a realizáciu s tým súvisiacich stavebných objektov. Predpokladaný termín začatia stavby 18. jún 2011 a predpokladaný termín ukončenia stavby september 2011.

Stavebník najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia predloží 

špeciálnemu stavebnému úradu:

- stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, Košice k PD stavby,

- dohodu o doriešení umiestnenia zariadenia staveniska medzi Mestom Košice,

AUPARKOM KOŠICE, spol. s r.o. a stavebníkom.“
https://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Oznamenie_o_konani_nam_Osloboditelov.pdf

 

ROZHODNUTIE O PRERUŠENÍ STAVEBNÉHO KONANIA

DOPRAVA - 14. júna 2011
Rozhodnutie o prerušení stavebného konania na stavbu: „Rekonštrukcia električkovej trate, Námestie osloboditeľov, Košice“

Stručný opis: Predložená projektová dokumentácia stavby rieši rekonštrukciu električkovej trate na Námestí Osloboditeľov v úseku od Mojmírovej ul. až po Senný trh a na Južnej triede po ulicu Fejova v Košiciach a to výmenou koľajového spodku a koľajového zvršku a realizáciu s tým súvisiacich stavebných objektov.

Stavebníkom je Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice

S rozhodnutia:

Košický samosprávny kraj, ako príslušný špeciálny stavebný úrad... ... vyzval stavebníka

k doplneniu žiadosti o stavebné povolenie - preukázanie práva stavať predmetnú stavbu na

dotknutých pozemkoch, po skončení doby podnájmu podľa podnájomnej zmluvy ... .... Zároveň stanovil 60-dňovú lehotu na doplnenie chýbajúceho podkladu. 

Do tej  doby   špeciálny   stavebný  úrad ... ... stavebné konanie

p r e r u š u j e .

Ak nebude v uvedenej lehote žiadosť doplnená požadovaným spôsobom, bude stavebné konanie ... ... zastavené.

Odôvodnenie :

... ...Stavebník v žiadosti o stavebné povolenie uviedol termín ukončenia stavby september

2011. Vzhľadom k tomu, že stavebník dodatočne oznámil tunajšiemu špeciálnemu

stavebnému úradu, že sa stavba  nebude realizovať v predpokladanom termíne a podľa

podnájomnej zmluvy uzavretej medzi AUPARKOM KOŠICE, spol. s r.o., Prievozská 4,

Bratislava a stavebníkom dňa 31.3.2011 doba podnájmu skončí 31.10.2011,  tunajší špeciálny

stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia...."

https://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Rozhodnutie20110614.pdf

 

 

ROZHODNUTIE O ZASTAVENÍ KONANIA

DOPRAVA - 8. septembra 2011

Košický samosprávny kraj zastavuje stavebné konanie o stavebné povolenie podľa § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona a § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 Text oznámenia (formát PDF, 29 kB)             

 

Z rozhodnutia:
"Stavebník v žiadosti o stavebné povolenie uviedol termín ukončenia stavby september

2011. Stavebník dodatočne listom č. 490/2011/ÚTaÚ zo dňa 31.05.2011 oznámil tunajšiemu

špeciálnemu stavebnému úradu, že sa stavba, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, 

nebude realizovať v predpokladanom termíne. Nové predpokladané obdobie  realizácie stavby

je rok 2012.

Na základe vyššie uvedeného tunajší špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že ide

o novú skutočnosť, ktorá je dôvodom na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie – dokladu,

ktorým stavebník preukáže práva stavať predmetnú stavbu na dotknutých pozemkoch, po

skončení doby podnájmu podľa podnájomnej zmluvy (§ 58 stavebného zákona), nakoľko

podľa podnájomnej zmluvy uzavretej medzi AUPARKOM KOŠICE, spol. s r.o., Prievozská

4, Bratislava a stavebníkom dňa 31.3.2011, doba podnájmu skončí 31.10.2011. 

Špeciálny stavebný úrad vyzval stavebníka listom č.: 2561/2011-RU16/16624 zo dňa

31.05.2011 k doplneniu žiadosti. Zároveň mu stanovil 60-dňovú lehotu na doplnenie dokladu

a stavebné konanie  rozhodnutím  č.: 2561/2011-RU16/16625 zo dňa 07.06.2011 prerušil.

Stavebník bol upozornený, že stavebný úrad inak stavebné konanie zastaví.

Keďže stavebník   v stanovenej 60-dňovej lehote nedoplnil žiadosť, v zmysle listu č.:

2561/2011-RU16/16624 zo dňa 31.05.2011, špeciálny stavebný úrad v danej veci rozhodol

tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  ...
https://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Rozhodnutie_o_zastaveni_konania.pdf

 

Košický samosprávny kraj zastavil 8. septembra 2011 stavebné konanie o stavebné povolenie  preto, že DPMK a.s. Košice nedoplnil žiadosť o doklad, ktorým by preukázal právo stavať predmetnú stavbu na dotknutých pozemkoch, po skončení doby podnájmu podľa podnájomnej zmluvy uzavretej medzi AUPARKOM KOŠICE, spol. s r.o., Prievozská 4, Bratislava a DPMK a.s. Košice.
(Kto asi mu mal ten doklad vydať?)


 

SME AJ NA FACEBOOKU  TU