aupark doprava

22.08.2012 17:33

NÁKUPNO - ZÁBAVNÉ CENTRUM AUPARK KOŠICE

 

DOPRAVA - 22. septembra 2009

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu Nákupno - zábavné centrum AUPARK Košice.

Text oznámenia (formát PDF, 5,8 MB)

https://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_doprava.pdf
 

 

AUPARK KOŠICE - STAVEBNÉ POVOLENIE

DOPRAVA - 24. novembra 2009
V súvislosti s výstavbou  nákupno – zábavného centra AUPARK Košice  a rekonštrukciou miestnej  komunikácie  Štúrovej ul. je potrebné vykonať stavebné úpravy jestvujúcej trolejbusovej dráhy na Nám. Osloboditeľov, stavebné úpravy električkovej dráhy, električkových zastávok MHD a  podzemných vedení Dopravného podniku mesta Košice.

https://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Povolenie_AUPARK.pdf

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA

DOPRAVA - 25. novembra 2010
 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby ešte pred jej dokončením spojenom s konaním o predčasnom užívaní stavby a pozvanie na ústne pojednávanie.

Stavebník – AUPARK KOŠICE, spol. s r.o., Prievozská 4, Bratislava, ktorý  v konaní splnomocnil, na základe plnomocenstva zo dňa 14.4.2009 TD GROUP, spol. s r.o., Jakobyho 19, Košice, podal  dňa 08.11.2010 žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby spojené s jej predčasným  užívaním na dokončenú časť stavebného objektu  SO 8501 Trakčné vedenie trolejbusov – trolejbusová trať, v rámci stavby: „Nákupno – zábavné centrum AUPARK Košice a to časť  E2  vonkajšie inžinierske objekty – stavba I“ na pozemkoch  – parcelách registra „C“ č. 1966/4, 1966/3, 1966/1, 1966/5, 2443/20, 2014/12, 2014/21, 2443/11, 2443/14, 2443/19, 2444/3, 2443/13, 1980/10, 1980/11, 2444/1 a na pozemkoch- parcelách registra „E“ č. 808/1, 800/2 (v registri „C“ pozemok – parcela  č. 2443/7), č. 800/1 (v registri „C“ pozemok – parcela  č. 2443/6), katastrálne územie Stredné mesto, na pozemkoch  – parcelách registra „C“ č. 2487/5, 1723/108, 1723/118, 1723/100, 1723/105,  1603/63, 1765/1, katastrálne územie Skladná.

Dňom podania žiadosti sa začalo konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby ešte pred jej dokončením spojenom s konaním o predčasnom užívaní stavby.

Na predmetnú stavbu bolo tunajším špeciálnym stavebným úradom vydané  stavebné povolenie č. 2665/2009-RU16/35114 zo dňa 20.11.2009.

K predmetnej veci špeciálny stavebný úrad uvádza tieto skutočnosti:
Stavebník   podal dňa 20.08.2010 žiadosť o zmenu predmetnej stavby ešte pred jej dokončením. Špeciálny stavebný úrad vykonal dňa 01.10.2010  z vlastného podnetu na predmetnej stavbe štátny stavebný dohľad v zmysle § 98  ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  za účelom zistenia, či stavebník  predmetnú    stavbu vykonáva  v   súlade so stavebným povolením č. 2665/2009-RU16/35114 zo dňa 20.11.2009, vydaným tunajším  špeciálnym stavebným úradom a podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní.

Pri výkone štátneho stavebného dohľadu bolo zistené, že stavebník vykonal predmetný stavebný objekt  v rozpore so stavebným povolením č. 2665/2009-RU16/35114 zo dňa 20.11.2009 a  projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní.  Nakoľko vykonané zmeny stavby, ktoré stavebník začal  uskutočňovať bez  povolenia o zmene stavby ešte pred jej dokončením, boli predmetom konania o zmene stavby ešte pred jej dokončením, špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. 4800/2010-RU16/35199 zo dňa 03.11.2010 konanie o zmene stavby ešte pred jej dokončením zastavil.

Zároveň stavebník dňa 06.10.2010  vzal svoju žiadosť  na začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením späť a odôvodnil to skutočnosťou, že zmena stavby pred jej dokončením musela byť zrealizovaná v predstihu kvôli nutnosti transferu fragmentov muriva citadely v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu.

Na podklade dokladov, ktoré stavebník predložil k žiadosti o dodatočné povolenie zmeny stavby ešte pred jej dokončením spojené s predčasným užívaním predmetného stavebného objektu bolo v súlade s § 88a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) preukázané, že uskutočnené zmeny stavby nie sú v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.

Vzhľadom na § 88a ods.3 stavebného zákona, podľa ktorého vlastník stavby preukazuje, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že ma k tomuto pozemku iné právo (§58 ods. 2), tunajší špeciálny stavebný úrad vyzval stavebníka, aby v stanovenej 10-dňovej lehote preukázal vlastnícke alebo iné právo k časti pozemku – parcely registra „C“ č. 1723/100 katastrálne územie Skladná, na ktorom bol postavený stĺp trakčného vedenia, s riešením v prospech prevádzkovateľa trolejbusovej dráhy.

Po predložení Zmluvy o nájme pozemku, uzavretej dňa 26.05.2009 s vlastníkom pozemku – parcely registra „C“ č. 1723/100 katastrálne územie Skladná, tunajší špeciálny  stavebný úrad konajúc v súlade s  §88a ods. 7 a ods. 9 stavebného zákona, oznamuje podľa § 61 stavebného zákona  začatie konania o dodatočnom povolení zmeny stavby ešte pred jej dokončením spojenom s konaním o predčasnom užívaní stavby známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a obci  a  súčasne navrhuje  ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň29.12.2010 o 14.00 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby – pred budovou ČSOB, a.s..

Účastníci konania  môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k predmetnej žiadosti, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov s dodatočným povolením zmeny stavby ešte pred jej dokončením a s predčasným užívaním stavby súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov stavebného konania nechá zastupovať je povinný jeho zástupca predložiť stavebnému úradu písomnú plnú moc.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch v termíne najneskôr do ústneho pojednávania, na Úrade Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, Košice, odbor dopravy, Ing. Bartková.

Vzhľadom na povahu veci a to, že  konanie je oznámené verejnou vyhláškou, tunajší špeciálny stavebný úrad podľa § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje účastníkov konania, že v samotnej veci bude rozhodnuté najneskôr do 60 dní od podania žiadosti.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke Úradu Košického samosprávneho kraja a na úradných tabuliach na Mestskej časti Košice – Staré mesto a na Mestskej časti Košice – Juh.

Ing. Robert Engel
vedúci odboru

Pozvaní:

1.     AUPARK KOŠICE, spol. s r.o., Prievozská 4, Bratislava

2.     TD GROUP, spol. s r.o., Jakobyho 19, Košice

3.     Ing. Pavel Titl, Tr. KVP 1C, Košice

4.     Ing. Peter Jacko – PRIVEL s.r.o., Palkovičova 4, Košice

5.     DpMK, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, Košice

6.     Obvodný úrad v Košiciach, Komenského 52, Košice

7.     Interhouse Košice, a.s. Hlavná 1, Košice

8.     Mesto Košice, zast. primátorom Ing. Františkom Knapíkom, Tr. SNP 48/A, Košice

9.     MČ Košice – Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

10.   MČ Košice – Juh, Smetanova 4, Košice

11.   Stavebný úrad – Obec Čaňa, 044 14 Čaňa

12.   Stavebný úrad – Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

13.   Magistrát mesta Košice, odd. správy komunikácií, Tr. SNP 48/A

14.   KR PZ – KDI v Košiciach, Kuzmányho 8, Košice

15.   Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava

16.   Správa  mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79

17.   SPP, Regionálne centrum – Východ, Moldavská 12, Košice

18.   Tepláreň  Košice, a.s., Teplárenská 3, Košice

19.   Východoslovenská energetika, a.s., stredisko Košice, Hollého 3

20.   VVS, a.s. Závod Košice, Komenského 50, Košice

21.   Slovak  Telecom, a.s., RCSI, Poštová 18, Košice

22.   ANTIK c&c, s.r.o., Čárskeho 10, Košice

23.   ObÚ ŽP Košice, odd. ŠVS, ŠSOH, ŠS OPaK,  Adlerova 29, Košice

24.   Magistrát mesta Košice, odd. ÚHA mesta Košice, Tr.SNP 48/A

25.   Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice

26.   Tepelné hospodárstvo, s. r.o., Komenského 7, Košice

27.   ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice, Rampová 5, Košice

28.   Orange Slovensko, a.s., TD-IM Košice, Hutnícka 1, Košice

29.   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Senný trh 1, Košice

30.   Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 8158 63 Bratislava

31.   ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou

 

ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ ZMENY STAVBY

DOPRAVA - 24. januára 2011
Košický samosprávny kraj, ako príslušný špeciálny stavebný úrad  podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, príslušný špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej podľa § 105 ods.1 písm. c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) v spojení s § 3 písm. b) bod 2 a 3 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 88a stavebného zákona, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov dodatočne povoľuje zmenu stavby ešte pred jej dokončením - stavebného objektu  SO 8501 Trakčné vedenie trolejbusov – trolejbusová trať  v rámci stavby: „Nákupno – zábavné centrum AUPARK Košice a to časť E2 vonkajšie inžinierske objekty – stavba I“ na pozemkoch – parcelách registra „C“ č. 1966/4, 1966/3, 1966/1, 1966/5, 2443/20, 2014/12, 2014/21, 2443/11, 2443/14, 2443/19, 2444/3, 2443/13, 1980/10, 1980/11, 2444/1 a na pozemkoch- parcelách registra „E“ č. 808/1, 800/2 (v registri „C“ pozemok – parcela č. 2443/7), č. 800/1 (v registri „C“ pozemok – parcela č. 2443/6), katastrálne  územie Stredné mesto, na pozemkoch – parcelách registra „C“ č. 2487/5, 1723/108, 1723/118, 1723/100, 1723/105, 1603/63, 1765/1, katastrálne územie Skladná, stavebníkovi: AUPARK KOŠICE, spol. s r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35 873 221.

https://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Rozhodnutie20110124.pdf