zápis z 1. pracovného stretnutia k problematike „Cyklistická doprava“,

26.08.2011 09:50

 

 

Dobrý deň,

 

v prílohe Vám zasielam zápis z 1. pracovného stretnutia k problematike „Cyklistická doprava“, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. augusta 2011 na Magistráte mesta Košice.

 

S pozdravom

 

Bc. Karin Miklušová

asistent námestníka primátora

02_logo_KE_horizontalne_inverzne

Magistrát mesta Košice

Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

tel.:+421 55 6419 212

fax: +421 55 6419 543

 

 

 

 

Zápis z pracovného stretnutia

 

 Téma:                                 Cyklistická doprava

Dátum:                23.8.2011

Miesto:                Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

V poradí 1. pracovné stretnutie k  problematike „Cyklistická doprava“ otvoril námestník primátora, Ing. Ladislav Lazár, ktorý vyjadril podporu vedenia mesta rozvoju cyklistickej dopravy v Košiciach a vyzval prítomných zástupcov zainteresovaných subjektov (ÚHA, Mestské lesy, a.s., Správa mestskej zelene, Cyklo Klub Peklisko), aby zhodnotili súčasný stav a prezentovali svoje predstavy riešenia danej problematiky v meste a jeho okolí.

 

Po diskusii sa účastníci stretnutia na návrh Ing. Ladislava Lazára dohodli na pomenovaní základných myšlienok  rozvoja cyklistickej dopravy v Košiciach a jeho okolí:

 

 1. Vybudovať v intraviláne sieť cyklistických chodníkov /trás/
 2. Zadefinovať a zriadiť nástupné body na cyklotrasy v extraviláne
 3. Vytvoriť koridory napojenia mestských cyklistických chodníkov na nástupné body.

Výsledkom stretnutia bolo tiež stanovenie úloh, ktoré bude potrebné v súvislosti s rozvojom cyklistickej dopravy riešiť:

 • Vytipovať v intraviláne trasy cyklistických chodníkov s maximálnym využitím existujúcich chodníkov pre chodcov a dodržaním minimálnej šírky chodníka pre chodcov 1,5 m a pre cyklistov 2 m /okrem krátkych úsekov, kde to nie je možné zabezpečiť/
 • Vytipovať nástupné body na cyklotrasy v extraviláne
 • Vytipovať koridory napojenia mestských cyklistických chodníkov na nástupné body /dosah do 2 km/
 • Pokračovať v budovaní cyklotrasy  po brehu Hornádu od križovatky Prešovská – Sečovská ďalej na sever
 • Posúdiť možnosť využitia pruhu pre autobusy aj pre cyklistov /združený pruh/
 • V záujme zvýšenia bezpečnosti pohybu chodcov a cyklistov na chodníkoch zabezpečiť pravidelnú údržbu kríkov , lemujúcich chodníky
 • Premyslieť spôsob označenia križovania, ukončenia, alebo prerušenia cyklotrasy /v intraviláne/
 • Sústrediť sa na vybudovanie dôležitej cyklotrasy medzi Baránkom a Alpinkou pre čo najširšiu cyklistickú verejnosť
 • Uskutočniť prieskum pohybu cyklistov vo vytipovaných miestach
 • Iniciovať spoluprácu s cyklistickými združeniami a podnikateľmi pri realizácii cyklotrás.

Zodpovedným za riešenie danej problematiky určil námestník primátora, Ing. Ladislav Lazár, Správu mestskej zelene, zastúpenú jej riaditeľom Ing. Richardom Majzom.

Ďalšie stretnutie bolo dohodnuté o cca 2 týždňe.

Zapísal: Ing. Richard Majza, Ing. Peter Ostrolucký

 

 

 

    *********************************************************************************************************************

 


 

 

Au-Košice na facebooku 

https://www.facebook.com/groups/au.kosice/