2007 - Stanovisko Komisie výstavby k zmene regulačného plánu Námestia osloboditeľov

14.09.2011 18:09

 

Stanovisko Komisie výstavby MZ k zmene regulačného plánu

 

Zmena regulačného plánu Námestia Osloboditeľov (ďalej len „NO“)

Zamýšľaná investícia Auparku vo výške viac, ako 2,3 mld. Sk plus vyvolané investície je porovnateľná so sumou, ktorá bola preinvestovaná v historickom jadre v priebehu ostatných 15 rokov. Preto je potrebné veľmi zodpovedne vyhodnotiť každú zmenu oproti dnes platnému regulačnému plánu, ktorý je výsledkom konsenzu, viac ako desaťročného vývoja názorov mnohých odborníkov na dodnes pretrvávajúci neuspokojivý stav NO.

- v priebehu 70. rokov 20. storočia bola zrealizovaná rozsiahla asanácia južnej časti starého mesta, pri ktorej bola zlikvidovaná mestotvorná bloková zástavba (podobná tej, ktorá sa zachovala v pamiatkovej rezervácii) zároveň bola zničená aj progresívna uličná sieť, spájajúca historické jadro mesta s s južnými predmestiami;
- asanácia historickej zástavby nebola nevyhnutná kvôli dopravným problémom, pretože okružná trieda, tu, podobne, ako na Moyzesovej alebo Štúrovej ulici existovala už od 19. storočia;
- pôvodný zámer realizácie komplexnej bytovej výstavby napojenej na vyššiu občiansku vybavenosť navrhovanú v priestoroch NO bol v priebehu 80. rokov zrealizovaný len čiastočne;
- v 80. rokoch vznikol súbor objektov situovaných na južnej strane námestia, ktoré mali byť spojené širokým mostom (tzv. plató nad štvorprúdovou komunikáciou) s objektom umiestneným v centrálnom priestore námestia;
- v nasledujúcich rokoch boli tieto novozrealizované objekty väčšinou nevyužívané a napriek prílevu investícií a bezprostrednej blízkosti Hlavnej ulice začali chátrať, ich využitie je dodnes problematické a veľmi nákladné, touto realizáciou sa zároveň znemožnil prirodzený rozvoj starého mesta južným smerom, využitie námestia sa zredukovalo na dopravný uzol;
- po roku 1989 bolo nevyhnutné pôvodne ambiciózny zámer prehodnotiť a racionálne riešiť neuspokojivý stav priestoru NO;
- regulačný plán NO bol vypracovaný po vyhodnotení architektonicko – urbanistickej súťaže, vypísanej v roku 1993, podľa ktorého mala byť zastavaná iba jeho východná časť, kde sa pôvodne nachádzala historická zástavba;
- v priebehu rokov 1993-1995 boli výsledky súťaže vyhodnotené a spracované formou regulatívov;
- v roku 1997 vydalo MZ o toto regulačnom pláne všeobecne záväzné nariadenie
- v roku 2003 bola uskutočnená lokálna zmena regulačného plánu, ktorá sa týkala korekcie JV nárožia križovatky Štúrova – Južná trieda, v súvislosti so zamýšľanou rekonštrukciou a prístavbou hotela Centrum, (táto drobná korekcia vlastne preukázala, že platný regulačný plán je v zásade správny);
- v roku 2004 bol priestor námestia odpredaný súkromnému investorovi na takmer celoplošnú zástavbu bez rešpektovania obmedzujúcich regulatívov;

Otázky, na ktoré treba zamerať v súvislosti s navrhovanou zmenou regulačného plánu NO:

- platný regulačný plán NO počíta so zástavbou iba vo východnej polovici NO a v maximálnej výške 4 N.P., v návrhu zmeny regulačného plánu je zastavaná prevažná časť námestia vo výške 4 – 20 N.P. – prečo taká radikálna zmena, aký osoh to prinesie pre mesto ?
- platný regulačný plán NO počíta so zástavbou na Sennom trhu; od zbúrania parných kúpeľov je tento pozemok územnou rezervou č. 15, na južnej strane NO je územná rezerva č. 20, počíta investor s ich zástavbou, ponúklo mu mesto/ÚHA túto možnosť ? dovolíme zastavať celé námestie a rezervné plochy ostanú prázdne ?, neexistujú iné vhodnejšie lokality pre takúto obrovskú stavbu ? má ÚHA vypracovaný návrh územných rezerv ? prečo ich neponúklo mestu pre rokovanie s investorom ?
- platný regulačný plán NO počíta s hlavným nástupom do objektov č. 27, 28, 29 z juhu, teda oproti existujúcemu súboru objektov na južnej strane námestia – ide o pokus vytvoriť ulicu (bulvár, triedu...), návrh zmeny s ulicou nepočíta !, aktívna je iba západná fasáda novostavby (podobne ako u hypermarketov na periférii, kde je architektonicky riešený iba vstup), neodsúdi tým chátrajúce objekty definitívne na zánik ? v regulačnom pláne platí iba zákon trhu, nič iné ?
- NO je podľa odborníkov na dopravu najzaťaženejším dopravným uzlom v meste (zdroj: Ing. Titl a kol. – Občiansky kruh, máj 2005), v súvislosti s výstavbou Auparku toto zaťaženie zrejme vzrastie – približne o koľko percent ?, je potrebné budovanie podzemných dopravných koridorov ? aké konkrétne riešenie odporúča ÚHA ?
- platný územný plán mesta výhľadovo počíta s vybudovaním viacerých dôležitých dopravných stavieb, konkrétne ktoré dopravné stavby bude musieť mesto bezprostredne vybudovať, v súvislosti s novostavbou Auparku ?, približne v akej výške to zaťaží rozpočet mesta ? nebude to ďalšia sekera ?
- podľa odborníkov na dopravu spôsobuje zagarážovanie vozidla trvá niekoľko minút, v územnom pláne je nakreslená štvorprúdová cesta pod označením zberná komunikácia; obvyklé riešenie: používané v nákupných a spoločenských centrách vo svete je vybočenie na obslužnú komunikáciu na ktorej môžu vozidlá bezpečne spomaliť alebo zastaviť pred semaforom a bezkolízne zaparkovať; v platnom regulačnom pláne je zakreslená obslužná komunikácia, ale v návrhu chýba. Prečo ? Existuje lepšie riešenie ?
- Bottova ulica je dnes dôležitou obslužnou komunikáciou pre Stredné Mesto, na ktorú odbočujú vozidlá z obidvoch smerov na NO, južné napojenie je súčasťou platného regulačného plánu, ľavé vybočenie na ulici Protifašistických bojovníkov pred podjazdom je prehustené a kolízne, z návrhu zmeny regulačného plánu vypadlo – prečo, aká bude náhrada ?
- platný územný plán mesta a platný regulačný plán NO počíta so širokou obslužnou komunikáciou (30 – 33 m šírka !) na severnej strane námestia, na južne strane námestia platný regulačný plán NO počíta s odstupom od existujúcich objektov až 58 m ! v návrhu zmeny regulačného plánu je táto komunikácia podstatne užšia – prečo, mýlili sa autori súčasného plánu, alebo je to bezhraničná ústupčivosť k zámerom investora ?
- v prípade novostavby Auparku v Žiline došlo k súdnemu zastaveniu stavby (zdroj: Slovenský rozhlas, 19.02.2006), odvolanie proti stavebnému povoleniu podala hotelová spoločnosť, pretože nebola akceptovaná ako účastník konania; zisťovalo ÚHA aký vplyv bude mať novostavba na jestvujúce nehnuteľnosti ? nebudú majitelia protestovať, nespôsobí to v budúcnosti konflikty ? predrokovalo ÚHA v snahe predchádzať konfliktom túto závažnú zmenu regulačného plánu s hotelom Slovan, Centrum, Dargov a ďalšími subjektami? aké boli výsledky?
- koho záujmy zastupuje ÚHA?

Závery:
- komisia výstavby vyhodnotila navrhovanú zmenu regulačného plánu ako vysoko rizikovú, najmä s ohľadom na vyvolané investície mesta, ktoré môžu neúmerne zaťažiť mestský rozpočet; nadmerné preťaženie NO môže vyvolať spoločenské konflikty, podobne ako v Bratislave a Žiline
- komisia odporúča prehodnotiť zmenu regulačného plánu v nasledujúcich bodoch:


         1. redukovať navrhovanú podlažnosť, zachovať západnú časť námestia nezastavanú
         2. doplniť obslužnú komunikáciu pre prístup do podzemných garáží;
         3. využiť rezervné plochy č. 15 a 20;
         4. rokovať s vlastníkmi susedných nehnuteľností, pripomienky vyhodnotiť, uzavrieť vzájomne výhodné dohody pred konaním stavebného úradu o umiestnení stavby;
         5. rokovať s investorom o využití rezervných plôch asanačného pásma v nadväznosti na OC Galéria – Stará sladovňa – Zimný štadión – areál pivovaru, táto plocha sa nachádza v geometrickom strede mesta, má bezkolízny prístup z terasy a starého mesta, má dostatočné plochy pre dopravu, parkovanie, rozptylové plochy, je komerčne výhodnejšia, pretože má spádové územie od terasy aj so starého mesta, pre rozvoj moderného mestského centra najvýhodnejšia;

 

 

    *********************************************************************************************************************

 


 

 

Au-Košice na facebooku 

https://www.facebook.com/groups/au.kosice/